Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Przetargi

  

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BETANIA" OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY REMONTOWE

(dotyczy dostawy i montażu platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych)

 
Postępowanie znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 01/2017
 
1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miechowie zaprasza do złożenia ofert na: dostawę i montaż platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych.

2. Załączniki dotyczące zamówienia są zamieszczone na stronie internetowej Dom Pomocy Społecznej "Betania" pod adresem: www.dpsbetania.pl w zakładce aktualności, przetargi.

3. Termin wykonania zamówienia: do 10.10.2017r.

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zewnętrznej platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych o napędzie hydraulicznym i montaż w siedzibie zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- udźwig do 600kg
- napęd hydrauliczny
- instalacja - na zewnątrz budynku  od strony północnej
- konstrukcja szybu - samonośny, przeszklony
- wymiary platformy - 2 200 mm x 1100 mm
- wysokośc podnoszenia do 6500 mm (trzy przystanki)
W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego JPG.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na własnym formularzu do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać warunki i okres gwarancji,
- zawierać cenę dostawy i montażu,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę/oferenta.
 
6. Miejsce oraz termin składania ofert:
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: dpsbetania@onet.eu poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miechów 32-200, ul. Ks. Skorupki 19 do dnia 26.06.2017r. do godziny 14:00, wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiona w dacie nie wcześniejszej niż na sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu: 27.06.2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzienie 13:30 w siedzibie DPS Betania, ul. Ks. Skorupki 19 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.dpsbetania.pl
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
7. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 80%
- Gwarancja 20%
 
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.dpsbetania.pl
 
9 Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Stanisław Sławiński pod numerem telefonu 601 207 134 oraz adresem email: dpsbetania@onet.eu
 

Pliki do pobrania

  

Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel