Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Przetarg 02/2017

  

Dom Pomocy Społecznej "Betania" niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego postępowania: Zapytanie ofertowe nr 02/2017 z dnia 22.06.2017 r. - w zamówieniu z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30000 euro na podstawie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 z późn.zm.) na: wykonanie podbudowy do montażu platformy transportu pionowego osób niepełnosprawnych - w dniu 29.06 2017 r wybrano ofertę firmy:

Paweł Kozieł Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych, 32-200 Słomniki, Orłów 39a. Ofertę przyjęto na kwotę 23949,55 zł netto.

Lista podmiotów zaproszonych:

1.Usługi Remontowo-Budowlane, Adam Dudziński, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów - brak oferty.

2.Zakład Remontowo-Budowlany Witold Turek, Falniów 19, 32-200 Miechów - brak oferty.

3.Paweł Kozieł Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych, 32-200 Słomniki, Orłów 39a.
 
 
 
Dom Pomocy Społecznej "Betania" niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego postępowania: Zapytanie ofertowe nr 01/2017 z dnia 14.06.2017 r. - w zamówieniu z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30000 euro na podstawie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 z późn.zm.) na: dostawę i montaż platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych - w dniu 26.06 2017 r wybrano ofertę firmy:

PLAWIA Sp. z o.o., 40-019 Katowice, ul.Krasińskiego 29 za kwotę 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Złożona została jedna, w/w oferta i uznana za korzystną ze względu na cenę i dwuletnią gwarancję.

Lista podmiotów zaproszonych:

1. RADON, ul. Żelazna 21E, 26-600 Radom - brak oferty.

2. GARAVENTA LIFT POLSKA SP. z o.o., ul.Międzyleska 4, 50-514 Wrocław - brak oferty.

3. GLOBAL LIFT SP. z o.o., ul.Jutrzenki 58, 02-230 Warszawa - brak oferty.

4. PLAWIA Sp. z o.o., 40-019 Katowice, ul.Krasińskiego 29.
 
 
 
 
 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BETANIA" OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY REMONTOWE
 
(wykonania podbudowy do montażu platformy transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych)
 
 
Postępowanie znak specjalny: Zapytanie ofertowe nr 02/2017

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miechowie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.) na: wykonanie podbudowy do montażu platformy transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wg załączonego przedmiaru robót oraz kosztorysu
1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekazuje Wykonawcy kopie części dokumentacji budowlanej przywołanego zadania.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
4. Warunki płatności: przelew (do 30 dni po otrzymaniu faktury).

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.09.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien dostarczyć wypełnioną ofertę.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać cenę netto plus podatek Vat
- podpisana czytelnie przez wykonawcę/oferenta.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dpsbetania@onet.eu poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miechów 32-200, ul. ks. Skorupki 19 do dnia 29.06.2017r. do godz. 12,00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.06.2017r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 13:30 w siedzibie DPS Betania, ul. ks. Skorupki 19 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.dpsbetania.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dpsbetania.pl
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Stanisław Sławiński pod numerem telefonu 601 207 134 oraz adresem email: dpsbetania@onet.eu

VII. ZAŁĄCZNIKI
1.Kopie z dokumentacji dotyczące miejsca montażu platformy zgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2.Przedmiar robót
3.Kosztorys ofertowy
4.Formularz cenowo-ofertowy.
 
 

Pliki do pobrania

  

Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel