Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Przetarg 01/2017

  

Dom Pomocy Społecznej "Betania" niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego postępowania: Zapytanie ofertowe nr 01/2017 z dnia 14.06.2017 r. - w zamówieniu z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30000 euro na podstawie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 z późn.zm.) na: dostawę i montaż platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych - w dniu 26.06 2017 r wybrano ofertę firmy:

PLAWIA Sp. z o.o., 40-019 Katowice, ul.Krasińskiego 29 za kwotę 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Złożona została jedna, w/w oferta i uznana za korzystną ze względu na cenę i dwuletnią gwarancję.

Lista podmiotów zaproszonych:


1. RADON, ul. Żelazna 21E, 26-600 Radom - brak oferty.

2. GARAVENTA LIFT POLSKA SP. z o.o., ul.Międzyleska 4, 50-514 Wrocław - brak oferty.

3. GLOBAL LIFT SP. z o.o., ul.Jutrzenki 58, 02-230 Warszawa - brak oferty.

4. PLAWIA Sp. z o.o., 40-019 Katowice, ul.Krasińskiego 29.
 
 
 
 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BETANIA" OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY REMONTOWE

(dotyczy dostawy i montażu platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych)
 

Postępowanie znak specjalny: Zapytanie ofertowe nr 01/2017
 
1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miechowie zaprasza do złożenia ofert na: dostawę i montaż platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych.
 
2. Załączniki dotyczące zamówienia są zamieszczone na stronie Domu Pomocy Społecznej "Betania" pod adresem: www.dpsbetania.pl w zakładce aktualności, przetarg 01/2017
 
3. Termin wykonania zamówienia: do 10.10.2017r.

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zewnętrznej platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych o napędzie hydraulicznym i montaż
w siedzibie zamawiającego.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- udźwig do 600 kg
- napęd hydrauliczny
- instalacja – na zewnątrz budynku od strony północnej
- konstrukcja szybu – samonośny, przeszklony
- wymiary platformy – 2 200mm x 1100 mm
- wysokość podnoszenia – do 6500 mm (trzy przystanki).

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego JPG.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na własnym formularzu do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać warunki i okres gwarancji,
- zawierać cenę dostawy i montażu
- podpisana czytelnie przez wykonawcę/oferenta.
 
6. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dpsbetania@onet.eu poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miechów 32-200, ul. ks. Skorupki 19 do dnia 26.06.2017r. do godz. 14,00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.06.2017r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 13:30 w siedzibie DPS Betania, ul. ks. Skorupki 19 oraz na stronie internetowej pod adresem www.dpsbetania.pl
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dpsbetania.pl

7. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 - Gwarancja 20 %
 
8. Informacje dotyczącewyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.dpsbetania.pl

9. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Stanisław Sławiński pod numerem telefonu 601 207 134 oraz adresem email: dpsbetania@onet.eu
 
10. Załączniki
Pliki graficzne i zdjęciowe dotyczące miejsca montażu platformy zgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 

Pliki do pobrania

  

Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel